Privacy

Privacyverklaring

Aikidocentrum van Ginkel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Aikidocentrum van Ginkel
info@aikidovanginkel.nl
Tel. 06 – 51 60 43 92

Ruud van Ginkel Shihan is de eigenaar en Functionaris Gegevensbescherming van Aikidocentrum van Ginkel. Hij is te bereiken via info@aikidovanginkel.nl  of via tel. 06 – 51 60 43 92.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aikidocentrum van Ginkel verwerkt je persoonsgegevens doordat je lid bent van onze vereniging en ten behoeve van de inschrijving deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam rekeninghouder
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Gegevens over jouw activiteiten op website: IP-adres, internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Aikidocentrum van Ginkel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van informatie vanuit de vereniging naar de leden
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in het geval van calamiteiten
 • Het verwerken van de persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie t.b.v. de belastingdienst
 • Het verwerken van de persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze bond Aikido Nederland
 • Het kunnen verzamelen met Google analytics over het bezoek aan onze website

Beeldmateriaal tijdens de lessen of stages in de dojo’s

Aikidocentrum van Ginkel neemt af en toe tijdens de aikido lessen of stages beeldmateriaal op (foto en film). Dit beeldmateriaal wordt gebruikt voor de website en de sociale media van onze vereniging; en af en toe voor Persberichten in de kranten van de regio. Mocht iemand dat niet wensen, dan dit graag vooraf aan ons melden. Mocht dit achteraf niet wenselijk zijn dan zullen wij zo spoedig mogelijk de betreffende foto direct van de website afhalen. Voor het gebruik van beeldmateriaal voor commerciële doeleinden zullen wij te allen tijde nadrukkelijk schriftelijk toestemming vragen aan de personen die op het beeldmateriaal zichtbaar zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aikidocentrum van Ginkel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevensTermijnReden
NAW etc.7 jaarBelasting- en accountancyverplichtingen
(Digitale) correspondentie7 jaarBelasting- en accountancyverplichtingen

De camerabeelden en foto’s van de website laten we in principe op de website van de vereniging staat omdat het leuk is om de geschiedenis van de vereniging in beeld vast te houden. Mocht de deelnemer dit niet meer wenselijk vinden, dan kan dat via een email naar de bestuursvoorzitter. Deze zal dan zo spoedig mogelijk de betreffende foto of beeldmateriaal verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Aikidocentrum van Ginkel verkoopt de gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst voor behoud van eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Aikidocentrum van Ginkel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@aikidovanginkel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Aikidocentrum van Ginkel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aikidocentrum van Ginkel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@aikidovanginkel.nl.